e-Procurement

Onze klant

Ministerie van Binnenlandse Zaken – Logius

Logius is gericht op eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.

Het vraagstuk

e-ProcurementBinnen de Nederlandse overheid wordt veel ingekocht bij gemeenschappelijke leveranciers, maar ook bij unieke leveranciers per dienst binnen een ministerie. Om rijksbreed makkelijker, efficiënter, doelmatiger en rechtmatiger in te kunnen kopen is harmonisatie en consolidatie van het inkoopproces noodzakelijk. Logius heeft de opdracht gekregen een rijksbreed inkoopsysteem te realiseren (Digiinkoop). Zij zocht hiervoor ervaren specialisten ter ondersteuning.

De aanpak

Gekozen is voor een functionele aanbesteding aan de hand van een Programma van Eisen (PvE). Na evaluatie van de inschrijvingen is de aanbesteding gegund aan een derde partij. Deze heeft Oracle EBS aangeboden om het PvE in te gaan vullen. Logius zal de regiefunctie tussen alle partijen hebben. Digipoort wordt ingezet als systeemintegratiemiddel tussen het verkoopsysteem van leveranciers van rijksdiensten, Oracle EBS (het inkoopsysteem) en de financiële systemen van de rijksdiensten zelf. Daarnaast definieert Logius per berichtsoort een standaard op basis van UBL en HR-XML. (M.b.t. HR-XML is samengewerkt met SETU).

Het aandachtspunt in de aanpak was om een balans te vinden tussen de verwachtingen van alle deelnemers (beschreven in het PvE) en de ERP-implementatie-aanpak van de Oracle EBS leverancier. Voornamelijk omdat toetsing van PvE achteraf/bij (deel)opleveringen plaats zou vinden.

Realisatie van de oplossing

De leverancier van Oracle EBS heeft de gehele realisatiefase voor haar rekening genomen.

Resultaat/rol van mindsteps

Mindsteps heeft bijgedragen aan de analyse- en ontwerpfase van de berichtsoorten, regie gevoerd op het aansluiten van partijen op de Digipoort, regie en ondersteuning geleverd bij het testen van de deelopleveringen plus implementatie ondersteuning en advies geleverd aan de ministeries (Ministerie van Binnenlandse Zaken, Defensie, VWS, SZW en de Belastingdienst). Daarnaast heeft mindsteps een contributie geleverd aan het opzetten van het functioneel beheerteam, ten behoeve van de nazorg.

Ingevulde rollen binnen het project:

  • Technisch projectmanager/ Regie en Integratie Manager
    • mijlpaal: eerste aansluiting van een rijksdienst (Belastingdienst) met bijbehorende leveranciers op de Digipoort met gebruikmaking van WUS 2.0 en EBMS 2.0 (gebaseerd op aan- en afleverservice versie 1.1 en gebruikmakend van UBL/HR-XML 1.6.2)
  • Implementatie/Business consultant
    • mijlpaal: ondersteuning geleverd bij het in productie nemen van Digiinkoop bij de eerste rijksdienst (BZK)
  • Quality Assurance manager
  • Tijdelijke Test Manager