Algemene voorwaarden

A. Algemeen Deel

Dit hoofdstuk van de Voorwaarden maakt deel uit van alle Overeenkomsten tussen MINDSTEPS en Klant en is van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en rechtshandelingen, langs welke weg ook tot stand gekomen.

Artikel 1 – Definities 1.1

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
– mindsteps bv (“MINDSTEPS”): de in deze Voorwaarden bedoelde leverancier, dan wel een aan haar gelieerde onderneming;
– Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie MINDSTEPS onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst, dan wel aan wie MINDSTEPS Software of Diensten ter beschikking stelt;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen MINDSTEPS en Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst;
– Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst waaronder begrepen maar niet beperkt tot het leveren van Software, programmeringwerkzaamheden, hosting, server management, project management, het exploiteren en beheren van databases en het monitoren van Sites;
– Software: de computerprogrammatuur die MINDSTEPS aan Klant in gebruik geeft, zoals omschreven in een Overeenkomst;
– Sites: de website die door Klant in stand wordt gehouden en in verband waarmee de Software wordt gebruikt en/of door MINDSTEPS Diensten worden verleend;
– Order: iedere opdracht van Klant aan MINDSTEPS.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing indien Klant al dan niet langs elektronische weg Diensten of Software afneemt van MINDSTEPS.

2.2 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij MINDSTEPS niet optreedt in haar hoedanigheid van licentiegever en/of dienstverlener.

2.3 Indien Klant optreedt als wederverkoper of distributeur van MINDSTEPS verplicht hij zich om door middel van een derdenbeding ten gunste van MINDSTEPS deze Voorwaarden hetzij direct door te schuiven aan de eindgebruiker, hetzij bepalingen die MINDSTEPS tenminste dezelfde bescherming bieden, op te nemen. Klant vrijwaart MINDSTEPS voor aanspraken van diens eindgebruikers met betrekking tot de geleverde Diensten of Software.

2.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Klant wordt door MINDSTEPS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, Totstandkoming van Overeenkomsten, Opgaven en Aanduidingen van Diensten

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MINDSTEPS niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover MINDSTEPS een Order schriftelijk of langs elektronische weg aanvaardt, of wanneer door MINDSTEPS uitvoering aan een Order wordt gegeven. 3.3 Indien Klant langs elektronische weg Software afneemt, komt de Overeenkomst tot stand hetzij op het moment dat Klant de Voorwaarden door middel van bevestiging ervan heeft aanvaard, hetzij de Software in gebruik neemt. 3.4 Alle opgaven door MINDSTEPS van specificaties van de Software en/of Diensten zijn met zorg gedaan. MINDSTEPS kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

Artikel 4 – Wijzigingen en Aanvullingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door MINDSTEPS zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de desbetreffende Overeenkomst. 4.2 MINDSTEPS kan de Voorwaarden aanpassen. Aanpassingen zullen aan Klant vooraf worden gemeld. Indien Klant niet akkoord is met de aanpassing, is Klant gerechtigd de Overeenkomst met MINDSTEPS te beëindigen uiterlijk tot 10 (tien) werkdagen nadat MINDSTEPS de aanpassing aan Klant heeft gecommuniceerd.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Alle prijzen van MINDSTEPS zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Klant is verantwoordelijk voor alle belastingen met betrekking tot het gebruik van de Software en de Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Klant alle kosten verband houdende met het verkrijgen en/of instandhouden van on-line netwerkverbindingen en tele- of datacommunicatie-faciliteiten. Na het van kracht worden van de Euro als wettelijk betaalmiddel, worden alle prijzen binnen de Europese Unie geacht te zijn uitgedrukt in Euro en zal Klant in Euro betalen.

5.2 Indien sprake is van een Overeenkomst met door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, is MINDSTEPS gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord gaat met door MINDSTEPS kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Klant gerechtigd binnen 10 (tien) werkdagen de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van MINDSTEPS genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

5.3 Voor sommige Diensten en Software van MINDSTEPS geldt een jaarlijkse vergoeding. Deze is telkens bij ingang van het nieuwe jaar, als overeengekomen, verschuldigd. Het bepaalde in artikel 5.2 geldt eveneens ten aanzien van de jaarlijkse vergoeding.

5.4 Bij gebruik op proef van de Diensten of de Software is Klant aan MINDSTEPS geen vergoeding verschuldigd, mits dit gebruik niet langer dan 30 (dertig) dagen voortduurt. Bij overschrijding van de termijn genoemd in de vorige zin, is Klant automatisch de gebruikelijke vergoeding aan MINDSTEPS verschuldigd.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan MINDSTEPS betalen. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen 14 (dertig) dagen na factuurdatum betalen.

6.2 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens MINDSTEPS op te schorten.

6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met één procent.

6.4 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van MINDSTEPS, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag.

6.5 Indien op enig moment bij MINDSTEPS twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant, heeft MINDSTEPS het recht om, alvorens (verder) te presteren, van Klant te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Klant een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die MINDSTEPS, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van MINDSTEPS.

Artikel 7 – Leveringstermijnen

7.1 Een door MINDSTEPS opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor MINDSTEPS geldende omstandigheden, en voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan MINDSTEPS verstrekte gegevens. De leveringstermijn zal door MINDSTEPS zoveel mogelijk in acht worden genomen.

7.2 MINDSTEPS heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

7.3 Indien MINDSTEPS voor de uitvoering van een overeenkomst gegevens of hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden verstrekt, kan de leveringstermijn niet eerder ingaan dan op de eerste werkdag nadat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van MINDSTEPS.

7.4 Bij overschrijding van een leveringstermijn heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding ter zake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Klant is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, voor zover dat strikt noodzakelijk is.

Artikel 8 – Risico

8.1 Het risico van verlies of beschadiging van (gegevensdragers met) Software die voorwerp van de Overeenkomst is, gaat op Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

8.2 Het risico van verlies of beschadiging van Software, informatie, bestanden en/of gegevens die aan Klant via tele- of datacommunicatiefaciliteiten, daaronder begrepen langs elektronische weg, ter beschikking worden gesteld, is voor Klant.

Artikel 9 – Inspectie en Klachten

9.1 Klant is verplicht de Diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming – waaronder begrepen op diens computersysteem indien Software elektronisch wordt geleverd – nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten zullen uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na aankomst of download van de Software schriftelijk aan MINDSTEPS moeten worden gemeld.

9.2 Indien de Klant bij de installatie van de Software bemerkt dat er sprake is van een gebrek, is hij verplicht om de verdere installatie onmiddellijk te staken en voorts al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen en na te laten ter voorkoming van – verdere – schade.

Artikel 10 – Server en Sites

10.1 Indien en voor zover Diensten worden verricht via een door MINDSTEPS aangeboden, geëxploiteerde of onderhouden server of MINDSTEPS hosting verzorgt, zal MINDSTEPS aan Klant de informatie verstrekken, benodigd voor het gebruik van de server.

10.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het installeren, in stand houden en exploiteren van de eigen Sites en voor het correcte gebruik van de Software al dan niet middels de MINDSTEPS server.

Artikel 11 – Domeinnaamregistratie

11.1 Klant vrijwaart MINDSTEPS ter zake van aanspraken dat een door Klant of MINDSTEPS voor Klant geregistreerde domeinnaam inbreuk maakt op merk- of handelsnaamrechten van een derde.

Artikel 12 – Verplichtingen Klant

12.1 Klant zal MINDSTEPS steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijk gegevens of inlichtingen verschaffen en ter zake alle medewerking verlenen.

12.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van apparatuur, Software en van de door MINDSTEPS te verlenen Diensten, alsmede voor controle en beveiligingsprocedures, een adequaat systeembeheer en (het gebruik van) databases.

12.3 Klant zal MINDSTEPS telkens alle benodigde materialen, proeven en gegevens tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan. MINDSTEPS is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit fouten in gebruiksanalyses, grafieken, afbeeldingen, databases, tenaamstellingen en evenmin voor fouten bij het converteren hiervan.

Artikel 13 – Tele- en datacommunicatie

13.1 Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste keuze, tijdige beschikbaarheid en het in stand houden van tele- en datacommunicatiefaciliteiten en de apparatuur, noodzakelijk voor het verrichten van de Diensten door MINDSTEPS.

13.2 MINDSTEPS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan van gegevens en Software en het niet in staat zijn van Klant om de Diensten te gebruiken wegens een tekortkoming, gebrek of niet functioneren van tele- en datacommunicatiefaciliteiten, op welke wijze de transmissie ook plaatsvindt.

13.3 Indien MINDSTEPS bij gegevensverwerking en/of het verrichten van Diensten met gebruikmaking van tele- en datacommunicatiefaciliteiten de Klant toegangs- of identificatiecodes ter beschikking stelt, zal Klant deze codes vertrouwelijk behandelen en alleen aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

13.4 Klant houdt zich bij tele- en datacommunicatie aan de door MINDSTEPS gewenste protocollen en/of specificaties en aan MINDSTEPS’s aanwijzingen terzake.

Artikel 14 – Beveiliging en privacy

14.1 Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de door de Klant te verwerken persoonsgegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens of vergelijkbare regelgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Klant zal MINDSTEPS alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. MINDSTEPS zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistratie zorg dragen.

14.2 Klant vrijwaart MINDSTEPS voor alle aanspraken van derden die jegens Klant of MINDSTEPS mochten worden ingesteld wegens schending van de wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 15 – Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot Software, inclusief de broncode, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij MINDSTEPS of diens licentiegevers. Klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze Voorwaarden, andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Voor het overige zal Klant de Software of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

15.2 Het is Klant niet toegestaan op de Software of middels de site van MINDSTEPS aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software, te wijzigen of te verwijderen, of de Software of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken.

15.3 MINDSTEPS vrijwaart Klant tegen rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op de bewering dat door MINDSTEPS zelf ontwikkelde Software inbreuk maakt op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarden dat Klant MINDSTEPS onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvorderingen en afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan MINDSTEPS. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de Software heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat, dat de door MINDSTEPS zelf ontwikkelde Software inbreuk maakt op enige aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom, of indien naar het oordeel van MINDSTEPS een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal MINDSTEPS het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen – of naar diens keuze zorg dragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Software kan blijven gebruiken.

15.4 Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting van MINDSTEPS wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde Software in een niet door MINDSTEPS gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door MINDSTEPS geleverde of verstrekte Software, of op een andere wijze dan waarvoor de Software is ontwikkeld of bestemd.

Artikel 16 – Vertrouwelijkheid

16.1 Beide partijen verplichten zich om geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de voorwaarden die zijn neergelegd in een Overeenkomst en alle informatie betreffende de andere partij, waarvan zij in het kader van een Overeenkomst kennis nemen. De geheimhoudingsplicht strekt zich in elk geval uit tot technische, financiële, operationele en bedrijfseconomische gegevens van de andere partij.

16.2 Onder informatie bedoeld in het eerste lid valt niet:
(a) informatie die reeds in het bezit was van de ontvangende partij op het moment dat die informatie door de andere partij werd verstrekt;
(b) informatie van algemene bekendheid;
(c) informatie die is verkregen van een derde die gerechtigd was de informatie te verschaffen, dan wel informatie die de ontvangende partij zelf had ontwikkeld zonder gebruikmaking van vertrouwelijke informatie van de verschaffende partij.

16.3 Partijen zullen de informatie bedoeld in het eerste lid niet voor aan ander doel aanwenden dan ter uitvoering van uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Partijen dragen er zorg voor dat een gelijke geheimhoudingsplicht wordt opgelegd aan hun werknemers of door hen ingeschakelde derden, die toegang hebben tot de in het eerste lid bedoelde informatie.

16.4 Niettegenstaande het bepaalde in dit artikel, is het MINDSTEPS altijd toegestaan in publicitaire uitingen de identiteit en hoedanigheid van Klant te noemen.

Artikel 17 – Communicatie

17.1 Klant is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die door of namens Klant op een Site en elders wordt verschaft. In het bijzonder is het Klant niet toegestaan om openbare Sites en andere door MINDSTEPS al dan niet beheerde Software, of netwerken waarvoor Klant van de Diensten van MINDSTEPS gebruik maakt, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden alsmede het bepaalde in een Overeenkomst. Onder meer de volgende handelingen en/of gedragingen zijn niet toegestaan:
(a) het inbreuk plegen op octrooi-, auteurs-, model-, of merkrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
(b) het zonder toestemming binnendringen in andere computersystemen of het World Wide Web, al dan niet met doorbreking van toegangscodes (“hacking”) en/of in het geval toegang wordt verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of sleutel, dan wel door het aannemen van een onjuiste identiteit;
(c) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(d) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(e) het handelen in strijd met (internationale) regelgeving terzake.

17.2 Klant vrijwaart MINDSTEPS voor alle aanspraken van derden ter zake van overtreding van het in het eerste lid bepaalde.

Artikel 18 – Beëindiging/Ontbinding

18.1 Overeenkomsten voor bepaalde tijd – met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef – worden na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de duur de Overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen door elk der Partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

18.2 Een overeenkomst betreffende het gebruik op proef heeft een duur van 30 (dertig) dagen en eindigt automatisch na het verstrijken van deze termijn. Klant is in dat geval gehouden aan het bepaalde in artikel 18.5. Mocht Klant zich niet houden aan het bepaalde in artikel 18.5, is Klant automatisch op grond van het bepaalde in artikel 5.4 de alsdan geldende vergoedingen aan MINDSTEPS verschuldigd.

18.3 Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is MINDSTEPS gerechtigd: – de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Klant voldoende zeker is gesteld; en/of – de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

18.4 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Klant zullen alle Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij MINDSTEPS Klant binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval is MINDSTEPS zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming van Klant voldoende zeker is gesteld. Het bepaalde in de voorgaande artikelen doet niet af aan de overige rechten van MINDSTEPS op grond van de wet en de Overeenkomst. 18.5 In geval van beëindiging of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, is Klant verplicht op eerste vordering van MINDSTEPS:
(a) alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de Software en materialen die door MINDSTEPS in het kader van een Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld hetzij terug te geven aan MINDSTEPS, hetzij onmiddellijk te vernietigen;
(b) de eventueel door MINDSTEPS in gebruik gegeven verbruiks- en gebruiksartikelen te restitueren;
(c) de bij Klant aanwezige vertrouwelijke informatie van MINDSTEPS hetzij terug te geven aan MINDSTEPS (onder het gelijktijdig wissen van deze informatie van diens computersysteem), hetzij de informatie onmiddellijk te vernietigen en deze verder niet meer aan te wenden.

18.6 Klant zal MINDSTEPS in de gelegenheid stellen de nakoming van deze verplichting op de locatie van Klant te verifiëren.

Artikel 19 – Overdracht van Rechten

19.1 Het is MINDSTEPS toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen. Klant is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van MINDSTEPS, tenzij het de in artikel 24.3 geschetste situatie betreft.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid van MINDSTEPS

20.1 MINDSTEPS aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt.

20.2 De totale aansprakelijkheid van MINDSTEPS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van materiële beschadiging van zaken (daaronder niet begrepen software, data) en de directe vermogensschade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs en/of vergoeding (exclusief B.T.W.). Indien de Overeenkomst betrekking heeft op dienstverlening of een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief B.T.W.) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe vermogensschade meer bedragen dan vijfduizend (5000) Euro.

20.3 De aansprakelijkheid van MINDSTEPS voor andere vermogensschade, daaronder begrepen gevolgschade zoals gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade in verband met verlies of verminking van gegevens, is uitgesloten.

20.4 De totale aansprakelijkheid van MINDSTEPS voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan vijftigduizend (50.000) Euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

20.5 Aansprakelijkheid van MINDSTEPS wegens toerekenbaar tekort komen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant MINDSTEPS onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en MINDSTEPS ook na die termijn toerekenbaar de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MINDSTEPS in staat is adequaat te reageren.

20.6 Klant vrijwaart MINDSTEPS voor alle aansprakelijkheid jegens derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van gebreken in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MINDSTEPS geleverde producten, mits Klant bewijst dat de schade daardoor is veroorzaakt.

Artikel 21 – Overmacht

21.1 Indien MINDSTEPS door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

21.2 Indien de overmachttoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

21.3 Ingeval van overmacht heeft Klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als MINDSTEPS als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 22 – Toepasselijk Recht, Bevoegde Rechter

22.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op iedere Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

22.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat MINDSTEPS het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Klant aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

B. Bijzonder deel

Dit hoofdstuk van de Voorwaarden maakt ook deel uit van alle Overeenkomsten waarbij Klant het gebruiksrecht op Software verkrijgt en is van toepassing indien Klant door MINDSTEPS Software ter beschikking gesteld krijgt of in gebruik neemt.

Artikel 23 – Gebruiksrecht Software

23.1 MINDSTEPS verleent Klant voor de termijn genoemd in de Order en tegen de voorwaarden vermeld in de Order of op de website van MINDSTEPS of een daarmee gelieerde site, een niet-exclusieve, opzegbare licentie welke Klant uitsluitend het recht geeft om de in de Order vermelde Software te gebruiken.

23.2 Tenzij partijen anders afspreken, geschiedt de installatie van de Software door MINDSTEPS op een server van MINDSTEPS. Alle Sites dienen te beschikken over een geldige en aparte licentie op de bewuste Software.

23.3 Klant mag de Software (inclusief de licenties voor gebruik daarvan) uitsluitend in de volgende gevallen overdragen:
(a) Klant mag de Software (inclusief alle licenties voor gebruik daarvan) fysiek van de ene computer op een andere computer overzetten voor gebruik via dezelfde server, mits de technische specificaties van de computer niet wijzigen en met dien verstande dat dit Klant niet de bevoegdheid geeft de Software te gebruiken op een wijze of met een strekking die niet overeenstemt met het gebruik waartoe Klant vóór de overzetting bevoegd was; en
(b) Klant mag zijn rechten met betrekking tot de Software aan een derde partij overdragen ingevolge een fusie, samenvoeging of een andere vorm van afstoting of overname binnen de vennootschap/organisatie, mits de verkrijger schriftelijk verklaart zich gebonden te achten aan dezelfde bepalingen en voorwaarden die Klant binden, terwijl alle rechten van Klant met betrekking tot de Software met de overdracht komen te vervallen.

23.4 Klant is slechts bevoegd de Software te gebruiken voor zover dit is toegestaan ingevolge de Overeenkomst. Klant mag de documentatie op generlei wijze verveelvoudigen. Klant mag de Software niet aan derden openbaar maken. Het is Klant niet toegestaan:
(a) de Software of de documentatie te wijzigen, te vertalen, tot de broncode te herleiden, te decompileren of te de-assembleren dan wel afgeleide werken daaruit te creëren; informatie die nodig is om de interoperabiliteit van een onafhankelijk ontwikkeld computerprogramma met de Software tot stand te brengen (als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 91/250/EG van de Raad betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s) kan desgevraagd van MINDSTEPS worden verkregen tegen betaling van de alsdan bij MINDSTEPS geldende administratietarieven;
(b) de Software over te dragen (behoudens in de onder 23.3 uitdrukkelijk toegestane gevallen), uit te lenen, te verhuren, te leasen, te distribueren, te gebruiken om diensten te verlenen aan derden of ten behoeve van derden, dan wel rechten ten aanzien van de Software of documentatie in enigerlei vorm aan derden te verlenen, tenzij MINDSTEPS haar voorafgaande schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend, de eventueel geldende vergoeding(en) is (zijn) betaald en aan alle overige voorwaarden van MINDSTEPS is voldaan; of
(c) de aanduidingen, labels of markeringen van auteursrecht en van overige intellectuele eigendomsrechten op de Software of documentatie te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

23.5 Voor zover MINDSTEPS software en/of databases voor Klant beheert – al dan niet door deze op bij MINDSTEPS aanwezige apparatuur in te zetten – blijft Klant zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Klant is ermee akkoord dat aan het gebruik van software – en databases op een eigen Site – en al dan niet op bij MINDSTEPS aanwezige apparatuur – additionele voorwaarden (kunnen) zijn verbonden, in het bijzonder ten aanzien van de door Klant verschuldigde (licentie-) vergoedingen.

23.6 Indien MINDSTEPS door middel van technische bescherming de Producten en/of Diensten heeft beveiligd (bijvoorbeeld ‘firewalls’ of beveiligingssleutels), is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen ertoe leiden dat Klant niet in staat is een reservekopie van Software te maken, zal MINDSTEPS op verzoek van Klant een reservekopie ter beschikking stellen.

23.7 Behoudens het geval dat MINDSTEPS een reservekopie van de Software aan Klant ter beschikking stelt, heeft Klant het recht slechts één reservekopie van de Software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan: te maken. Onder reservekopie wordt in deze Voorwaarden verstaan: een reservebestand, een on-line kopie, al dan niet op een server opgeslagen en/of een opgeslagen vorm van software, dan wel een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd. Het maken van een reservekopie is uitsluitend toegestaan ter vervanging van het oorspronkelijk exemplaar van de software ingeval van onvrijwillig bezitverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en te zijn voorzien van dezelfde indicaties als het oorspronkelijk exemplaar.

Artikel 24 – Software- en database licenties van derden

24.1 Voor zover MINDSTEPS aan Klant software- en/of databaselicenties van derden verstrekt, gelden de licentievoorwaarden en garanties van die derden.

Artikel 25 – Server

25.1 MINDSTEPS stelt van tijd tot tijd minimumspecificaties vast voor computer(s) en netwerkomgeving van Klant, inclusief – in voorkomend geval – de MINDSTEPS server, waarop dan wel waarbinnen Klant de Software gebruikt. De Software mag slechts op de computer(s) of netwerkomgeving van Klant worden geïnstalleerd indien zulks geschiedt in overeenstemming met de geldende specificaties van MINDSTEPS, waaronder tevens begrepen de configuratie- en capaciteitseisen. Deze eisen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Klant draagt zorg voor het verkrijgen van bedoelde specificaties van MINDSTEPS en voor de naleving daarvan.

25.2 Indien de door Klant verschafte computer(s), inclusief de MINDSTEPS server, en de netwerkomgeving aan dergelijke specificaties voldoen, maar de Software toch niet overwegend functioneert conform de bijbehorende documentatie, zal MINDSTEPS Klant binnen redelijke grenzen assisteren bij het oplossen van installatie- en/of configuratieproblemen die verhinderen dat de Software naar behoren functioneert. Indien MINDSTEPS alle redelijke medewerking heeft verleend om met Klant tot een oplossing van dergelijke problemen te komen, maar de Software toch niet naar behoren functioneert op c.q. binnen de door Klant verschafte computer(s) en netwerkomgeving, inclusief de MINDSTEPS server, heeft Klant de keuze tussen enerzijds de aanschaf van (een) alternatieve computer(s), inclusief de MINDSTEPS server, en wijziging van de netwerkconfiguratie en anderzijds beëindiging van deze Overeenkomst en teruggave van de Software in ruil voor een restitutie van de betaalde vergoeding, te verminderen met een afschrijving in rechte lijn over een periode van drie (3) jaar.

Artikel 26 – Garantie

26.1 MINDSTEPS staat er jegens Klant voor in dat de Software bij aflevering gedurende drie (3) maanden overwegend beantwoordt aan de functionele specificaties, mits deze normaal en zorgvuldig wordt gebruikt en alle voor het gebruik van de Software gegeven instructies en andere garantievoorschriften opgenomen in de Overeenkomst, de Voorwaarden, dan wel bij de Software behorende documentatie, stipt en volledig wordt nagekomen. De enige verplichting van MINDSTEPS, en de enige vordering van Klant uit hoofde van deze garantie, is voor MINDSTEPS om de Software te herstellen, de Software media te vervangen of de licentievergoeding(en) te restitueren en deze Overeenkomst te beëindigen.

26.2 MINDSTEPS staat er jegens klant voor in, zich er naar beste kunnen voor in te spannen de Diensten met zorg te verrichten en voorzover vastgelegd in een Overeenkomst, zoveel als redelijkerwijs mogelijk in overeenstemming daarmee.

26.3 Indien MINDSTEPS Software of Diensten aan Klant aflevert die MINDSTEPS van diens toeleveranciers heeft gekregen, is MINDSTEPS nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Klant gehouden dan waarop MINDSTEPS ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.

C. Bijzonder deel

Dit hoofdstuk van de Voorwaarden maakt deel uit van alle Overeenkomsten waarbij MINDSTEPS voor Klant server beheer verzorgt.

Artikel 27 – Apparatuur-/serverbeheer

27.1 Op verzoek van Klant verzorgt MINDSTEPS de exploitatie, en het beheer van apparatuur, zoals ruimte op de server bij MINDSTEPS. De apparatuur wordt door Klant verschaft, of op verzoek van Klant door MINDSTEPS verworven. De apparatuur zal voldoen aan de ter zake door MINDSTEPS te stellen eisen en specificaties. Klant zal MINDSTEPS desgevraagd de benodigde tools ter beschikking stellen. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanschaf dan wel de keuze van de systeem- en besturingsprogrammatuur. Mits MINDSTEPS daarbij de nodige beveiligingsmaatregelen neemt, is het MINDSTEPS toegestaan (een deel van) de desbetreffende apparatuur voor andere doeleinden te gebruiken. Indien MINDSTEPS ten behoeve van het verlenen van Diensten aan de Klant apparatuur aanschaft blijft deze te allen tijde de eigendom van MINDSTEPS, of diens toeleverancier.

27.2 Door Klant zelf aan MINDSTEPS verschafte apparatuur zal door MINDSTEPS pas in gebruik worden genomen voor het verrichten van de in lid 1 besproken werkzaamheden, nadat de bewuste apparatuur door MINDSTEPS is getest en geaccepteerd. Deze apparatuur dient te allen tijde te voldoen aan MINDSTEPS’s minimumvereisten. MINDSTEPS is gerechtigd aan Klant voor een acceptatietest kosten in rekening te brengen.

27.3 De dienstverlening als omschreven in de vorige leden geschiedt gedurende werkdagen, tussen 9.00 en 17.00 uur. Voor zover nodig, zal MINDSTEPS zich ervoor inspannen dat storingen ook buiten deze uren worden verholpen. De volgende werkzaamheden vallen niet onder de dienstverlening:
1. ontwerp en programmeringwerkzaamheden met betrekking tot Sites;
2. correctief onderhoud in verband met falende apparatuur en besturingssoftware, tenzij partijen zijn overeengekomen dat MINDSTEPS apparatuur onderhoud levert;
3. werkzaamheden voortvloeiende uit tele- en datacommunicatie storingen;
4. werkzaamheden voortvloeiende uit koppeling of gebruik van Software door Klant met niet door MINDSTEPS geleverde apparatuur, software en data.

27.4 Desgewenst kan Klant, ingeval van storing die het gebruik van de apparatuur onmogelijk maakt, tijdelijk gebruik maken (al dan niet via een on-line verbinding) van bij MINDSTEPS aanwezige apparatuur. Dergelijk gebruik is voor risico van Klant. Na het einde van dat gebruik is MINDSTEPS gerechtigd de aanwezige software en bestanden van Klant, zonder voorafgaande melding aan Klant, te wissen.